YES WE CAN - YES WE CARE

כן לאנשים בעלי צרכים מיוחדים !
כן, אתם ואנחנו יכולים !
כן, !!! WE CAN
YES WE CAN – YES WE CARE

העמותה שמה לעצמה למטרה לפעול למען ציבור הנכים בישראל,
טיפוח ילדים בני נוער ובוגרים שהינם בעלי צרכים מיוחדים בשל מוגבלות פיזית.

אין אף נושא תפקיד בעמותה אשר מקבל שכר או הוצאות על פעילותו,
כולם בהתנדבות מלאה.

זוכה מגן שר הרווחה 2008  זוכה מגן שר הבריאות 2009

זוכה אות מתנדב הזהב 2016   זוכה אות מופת 2018

למוסד: אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנים 2020/21